Notice: Undefined index: 0 in C:\wwwroot\rfunclubcom\r-funclub.com\web\rlib\report\register_student.php on line 54 รายงานจำนวนนักเรียนที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รายงานจำนวนนักเรียนที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ลำดับที่ หลักสูตรรหัสประจำตัวชื่อสาขาวิชา
1. สุภิศา จรทะผา
2. ปวช.5222010146นางสาว วิภา ธุระพระ 
3. ปวช.5222010160จันทร์จิรา พุทธา 
4. ปวช.5222010203นางสาววารีรัตน์ ไพรสุวรรณ 
5. ปวช.5222010227นายอภิสิทธิ์ กิดาการไกล 
6. ปวช.5222010254แพร พรหมสว่าง 
7. ปวช.5222010287นางสาวทัสจรี ครองชนม์ 
8. ปวช.5222010302ชนิดา ธีระทีป 
9. ปวช.5223010037รัตนาภรณ์ โข่งเขียว 
10. ปวช.5223010041อรรถพล อุดหนุน 
11. ปวช.5223010043วราภรณ์ โสมเกตริน 
12. ปวช.5223010071ชนัฎฐา สอนจันแดง 
13. ปวช.5223010072บุษรา โรจน์อมรรัตน์ 
14. ปวช.5224020005ชนิตา คำอ่วน 
15. ปวช.5224020006กิตติชัย กังวานเลิศปัญญา 
16. ปวช.5224020014สุภัทรา ชัยกุล 
17. ปวช.5224020017มณีพร โปษยานนท์ 
18. ปวช.5224020032วราภรณ์ อักษร 
19. ปวช.5224020034นายวณิกสิทธิ์ ศักดิ์นาวา 
20. ปวช.5224020035สุนิสา เอินผักแว่น 
21. ปวช.5224020040ศิริพร เนื่องจำนงค์ 
22. ปวช.5224020045ฉัตรลดา บัวมาตย์ 
23. ปวช.5224020056สลิล เจริญเตีย 
24. ปวช.5224030007นางสาวชลธิชา กลิ่นกุหลาบ 
25. ปวช.5227010003น.ส.สุฑารัตน์ ไทยทรง 
26. ปวช.5227010018ธนัช เอี่ยมแสง 
27. ปวช.5227010028จิตต์สมิตา สิรนนท์สกุล 
28. ปวช.5227010036ฉัตรจงกล ทิพย์นภากุล 
29. ปวช.5227010046pawan pomthong 
30. ปวช.5227010093สุพิชญา ธานี 
31. ปวช.5332020006ปารวี น้อยจันทร์ 
32. ปวช.5222010018ธีรภัทร สุระประเสริฐ 
33. ปวช.5222010103สุนันทา บุญน้อย 
34. ปวช.ณัฐรดา ดอนตระกล
35. ปวช.นางสาวจิราภรณ์ รักร่วม
36. ปวช.5222010025นางสาวธิดารัตน์ มานูรัตน์
37. ปวช.5222010145อัมพร เตียวพิพัฒน์
38. ปวช.หทัยชนก ชำนาญหมอพณิชยการ 
39. ปวช.กมลเนตร ฟองสมุทรพณิชยการ 
40. ปวช.นางสาวณัฐกานต์ ศรีคำพณิชยการ 
41. ปวช.สุชาดา จันทร์กระจ่างพณิชยการ 
42. ปวช.นางสาวภัสราภรณ์ ทัพจีนพณิชยการ 
43. ปวช.ณัฐวดี กัลยาณมิตรพณิชยการ 
44. ปวช. สริตา ธนโสภิตพณิชยการ 
45. ปวช.นายณัฐพงศ์ ศรีพินิจพณิชยการ 
46. ปวช.จารุณี สวัสดีมงคลพณิชยการ 
47. ปวช.Pattra Jariyaviwatพณิชยการ 
48. ปวช.พิชชานันท์ แสนมุขพณิชยการ 
49. ปวช.สุกัญญา เชื้อแก้วพณิชยการ 
50. ปวช.ภาวินี สุทินรุ่งสิริพณิชยการ 
51. ปวช.ชลธิดา อัจนาพณิชยการ 
52. ปวช.เกียรติชนก คำนึงกิจพณิชยการ 
53. ปวช.มาริสา ทองมีพณิชยการ 
54. ปวช.ประภาภรณ์ บุญมีสนมพณิชยการ 
55. ปวช.พิมพ์อัปสร โกศลพณิชยการ 
56. ปวช.นางสาวสุนันทา ทัพพุนพณิชยการ 
57. ปวช.นางสาวเมธินี เอกพงศ์ไพสิฐพณิชยการ 
58. ปวช.ปิยพร แก้วมณีพณิชยการ 
59. ปวช.Tanchanok Sirikulพณิชยการ 
60. ปวช.ลภัสรดา เมืองใยพณิชยการ 
61. ปวช.เกสร ลิ้มเจริญพณิชยการ 
62. ปวช.สุทธิดา ประกอบธรรมพณิชยการ 
63. ปวช.สุภัค ประสงค์เจริญพณิชยการ 
64. ปวช.ปภาดา ลิปปานนท์พณิชยการ 
65. ปวช.ลลิตา จุลนพพณิชยการ 
66. ปวช.สุกัญญา ศรีสองเมืองพณิชยการ 
67. ปวช.ลดาพร คงนาคพณิชยการ 
68. ปวช.น.ส.ณิชากร บุญเสือพณิชยการ 
69. ปวช.ศรีธวัฒน์ วรสุขพณิชยการ 
70. ปวช.5222010002อมรรัตน์ สว่างศรีพณิชยการ 
71. ปวช.5222010003เบญจพร สมสกุลพณิชยการ 
72. ปวช.5222010004นางสาวสุพัตรา เสนาดีพณิชยการ 
73. ปวช.5222010005ขนิษฐา แก่นจันทร์พณิชยการ 
74. ปวช.5222010006นพรัตน์ สามารถพณิชยการ 
75. ปวช.5222010007นายณรงค์ศักดิ์ บัวจันทร์พณิชยการ 
76. ปวช.5222010008ณัฐพล ทองย้อยพณิชยการ 
77. ปวช.5222010010สุนิสา สีสองเมืองพณิชยการ 
78. ปวช.5222010011สกุลทิพย์ แซ่อึ้งพณิชยการ 
79. ปวช.5222010012ประภาพรรณ ดอกรักพณิชยการ 
80. ปวช.5222010013บังอร สงสะเกตุพณิชยการ 
81. ปวช.5222010014GACHMAS PANUDOMพณิชยการ 
82. ปวช.5222010015สุดารัตน์ แสงจันทร์พณิชยการ 
83. ปวช.5222010016วิศรุต เกษกมลพณิชยการ 
84. ปวช.5222010017พีรณัฐ ธนทวีรัตน์พณิชยการ 
85. ปวช.5222010019นางสาวศุภาภรณ์ คงพิศุทธิ์ไพศาลพณิชยการ 
86. ปวช.5222010021ตริตาภรณ์ เฉลิมพณิชยการ 
87. ปวช.5222010022วรรธนปกรณ์ ศรีจริยาพณิชยการ 
88. ปวช.5222010023ณัฐฐา ยิ่งศักดิ์มงคลพณิชยการ 
89. ปวช.5222010024เกศสุดา อาวรณ์พณิชยการ 
90. ปวช.5222010026นางสาวพัชรี ศรีประโคนพณิชยการ 
91. ปวช.5222010027นางสาวอนุธิดา ผลวัฒน์พณิชยการ 
92. ปวช.5222010028วานิสสา สิงหนามพณิชยการ 
93. ปวช.5222010029นางสาวจันทร์เพ็ญ เป้าแก้วพณิชยการ 
94. ปวช.5222010031นางสาวรัชฎาพร แซ่เตียวพณิชยการ 
95. ปวช.5222010032นางสาวเบญจวรรณ ยอดนวลพณิชยการ 
96. ปวช.5222010034นางสาวณัฐธิดา หันตุลาพณิชยการ 
97. ปวช.5222010035นางสาวนภัสวรรณ ทับทิมเงินพณิชยการ 
98. ปวช.5222010036ทิพย์วรรณ ศิลป์ทองทิพย์พณิชยการ 
99. ปวช.5222010037สุจิตรา สุขสวัสดิ์พณิชยการ 
100. ปวช.5222010038สุวรรณี คำสำโรงพณิชยการ 
101. ปวช.5222010039นางสาวจารวี กระแสร์ชลพณิชยการ 
102. ปวช.5222010040หนึ่งฤทัย มาลาทองพณิชยการ 
103. ปวช.5222010041ภิญญดา โบราณพณิชยการ 
104. ปวช.5222010042ปนัดดา แซ่เซียวพณิชยการ 
105. ปวช.5222010043นางสาวบุษวรรณ พรสวัสดิ์พณิชยการ 
106. ปวช.5222010044สุพัตรา เต็มศิริพณิชยการ 
107. ปวช.5222010045นางสาวอัมพร ประเสริฐวงษ์พณิชยการ 
108. ปวช.5222010046น.ส.สุวิมล จงใจรักษ์พณิชยการ 
109. ปวช.5222010049ชุรีย์พร แซ่อึ๊งพณิชยการ 
110. ปวช.5222010050ปรีดาพร ร้อยสาพณิชยการ 
111. ปวช.5222010051พิมลนาฏ บุญโชติพณิชยการ 
112. ปวช.5222010052สุพัตรา หมั่นการพณิชยการ 
113. ปวช.5222010053นางสาวสิริพร แสงดีพณิชยการ 
114. ปวช.5222010054สโรชา จิระภิญโญพณิชยการ 
115. ปวช.5222010055น.ส. ศุทธินี ยินดีสุขพณิชยการ 
116. ปวช.5222010057จิตราพร อินทโชติพณิชยการ 
117. ปวช.5222010059ชนิษา มีดีพณิชยการ 
118. ปวช.5222010060พรรัตน์ วรรณาการพณิชยการ 
119. ปวช.5222010061เสาวลักษณ์ เกลี้ยงเกลาพณิชยการ 
120. ปวช.5222010062นางสาวภัทราวดี เฟื่องเจริญพณิชยการ 
121. ปวช.5222010063น.ส.สิริรัตน์ คงประทีปพณิชยการ 
122. ปวช.5222010064ปรางค์ทิพย์ อ่องน้อยพณิชยการ 
123. ปวช.5222010065ณัฐนรี ทรัพย์คงพณิชยการ 
124. ปวช.5222010066นุชจรี ปานเปรมพณิชยการ 
125. ปวช.5222010067กนกวรรณ สกลศิลป์ศิริพณิชยการ 
126. ปวช.5222010068รัตนากร เวฬุวันพณิชยการ 
127. ปวช.5222010069น.ส.ดรุณวรรณ กล้วยไม้พณิชยการ 
128. ปวช.5222010070วรนุช หลงหลุ่มพณิชยการ 
129. ปวช.5222010071ศริณรา ผะอบเหล็กพณิชยการ 
130. ปวช.5222010072ลัชญามา เเสงทองเคลือบพณิชยการ 
131. ปวช.5222010073น.ส.เพ็ญพิลาส ศรีสุขพณิชยการ 
132. ปวช.5222010074น.ส. พัชรพร ลิ้มสกุลพณิชยการ 
133. ปวช.5222010075ธิดารัตน์ จันทร์น้อยพณิชยการ 
134. ปวช.5222010076อรณี สายสุวรรณพณิชยการ 
135. ปวช.5222010077พรทิพย์ แสงเลิศล้ำพณิชยการ 
136. ปวช.5222010078นางสาวน้ำฝน ผาติเสนะพณิชยการ 
137. ปวช.5222010079นางสาวชาคริยา พลานนท์พณิชยการ 
138. ปวช.5222010080พัชรินทร์ ทัพป้อมพณิชยการ 
139. ปวช.5222010081นิรุบล สมุทรความพณิชยการ 
140. ปวช.5222010082สาริณี สัมพันธ์สุวรรณพณิชยการ 
141. ปวช.5222010083พรพรรณ เพ็ญสุนทรพณิชยการ 
142. ปวช.5222010084วัชลาวลี พ่วงพีพณิชยการ 
143. ปวช.5222010086ณิชากร เวสารัตน์พณิชยการ 
144. ปวช.5222010087พีรพัฒน์ อ่องประเสริฐพณิชยการ 
145. ปวช.5222010088นางสาวธนาภรณ์ โคตะมังพณิชยการ 
146. ปวช.5222010091สุวิษา ปรึกษาพณิชยการ 
147. ปวช.5222010092พัชรินทร์ ศรีจรัสพณิชยการ 
148. ปวช.5222010094นางสาวพิราวรรณ อัจฉริยะเกียรติพณิชยการ 
149. ปวช.5222010095นางสาวมัลลิกา วงษ์จิตรพิมลพณิชยการ 
150. ปวช.5222010096นางสาวกาญจนา นิธิรักษ์สกุลพณิชยการ 
151. ปวช.5222010097PAPAWADEE TIPKRONDพณิชยการ 
152. ปวช.5222010098นายฉัตรมงคล ศรีศักดิ์พณิชยการ 
153. ปวช.5222010099นางสาวไพจิตร ทรัพย์รักษาพณิชยการ 
154. ปวช.5222010100นางสาวรุจิเรข เจิมภักดิ์พณิชยการ 
155. ปวช.5222010101นางสาววนิดา แซ่ลิ้มพณิชยการ 
156. ปวช.5222010102นางสาวจิดาภา ฮึงตระกลูพณิชยการ 
157. ปวช.5222010104นางสาวกนกวรรณ แซ่กอพณิชยการ 
158. ปวช.5222010106นางสาวเนตรนภา สมพงษ์พันธุ์พณิชยการ 
159. ปวช.5222010108น.ส.แสงระวี ศรีแสงพณิชยการ 
160. ปวช.5222010109พัชรา เกตุประยูรพณิชยการ 
161. ปวช.5222010111ชลลดา บุญหนักพณิชยการ 
162. ปวช.5222010112กนกวรรณ เนื่องจำนงค์พณิชยการ 
163. ปวช.5222010114สุภาวดี นิ่มเจริญพณิชยการ 
164. ปวช.5222010118นางสาววิดารัตน์ มีกะจิตร์พณิชยการ 
165. ปวช.5222010119วรรณิภา เชื้อสง่าพณิชยการ 
166. ปวช.5222010121นัทธพงศ์ เอี่ยมสมบูรณ์พณิชยการ 
167. ปวช.5222010123นางสาวมินตรา เดชศักดาพณิชยการ 
168. ปวช.5222010127สุชาดา สุวิมลพณิชยการ 
169. ปวช.5222010128จุฬาสินี เฮงเจริญพณิชยการ 
170. ปวช.5222010129นางสาวชไมพร แสนสมบัติพณิชยการ 
171. ปวช.5222010130มินตรา ไชยชมภูพณิชยการ 
172. ปวช.5222010131นางสาวเกศินี จันทร์ทาพณิชยการ 
173. ปวช.5222010132มุฐิตา ปุณณศิริกุลพณิชยการ 
174. ปวช.5222010133วรัทยา วรวาสพณิชยการ 
175. ปวช.5222010134นันทพร สินปรุพณิชยการ 
176. ปวช.5222010135สุนันทา ขานมาพณิชยการ 
177. ปวช.5222010136น.ส.รัตนาวรรณ จันจวงพณิชยการ 
178. ปวช.5222010142อลงกรณ์ ขุนอินทองพณิชยการ 
179. ปวช.5222010144พรทิวา ชัยรักวงศ์พณิชยการ 
180. ปวช.5222010177สุดารัตน์ ทองสว่างพณิชยการ 
181. ปวช.5222010215ธเนศ จานนิลพณิชยการ 
182. ปวช.5222010300นางสาวอุทัยวรรณ วณิชชากรสวัสดิ์พณิชยการ 
183. ปวช.5222010335สุธาสินี เรืองรัตน์พณิชยการ 
184. ปวช.5332010078Lalita Pulcharoensirikulพณิชยการ 
185. ปวช.รุจิรา เขียววันศิลปกรรม 
186. ปวช.นางสาวบุณฑริก ตุ้มงามผ้าและเครื่องแต่งกาย 
187. ปวช.สุทัศศา สุภรัตร์อาหารและโภชนาการ 
188. ปวช.นฤดม อุทุมพรอาหารและโภชนาการ 
189. ปวช.นายณัฐชา วงษ์สุริยาอาหารและโภชนาการ 
190. ปวช.5224020020นางสาว พชรพจี วิยะรันดร์อาหารและโภชนาการ 
191. ปวช.ณัฐฐาภรณ์ แสงโสดาคหกรรมศาสตร์ 
192. ปวช.มณีรัตน์ โปมิ่งคหกรรมศาสตร์ 
193. ปวช.วิลาสินี หอมกลุ่นคหกรรมศาสตร์ 
194. ปวช.5224030003รัศมี เครือแสงคหกรรมศาสตร์ 
195. ปวช.5224030013จารุวรรณ พุทธาคหกรรมศาสตร์ 
196. ปวช.วันวิสา จันภิรมย์การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
197. ปวช.Oranoot Pheiysangaการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
198. ปวช.นางสาว ปิยพร ไพรอนันต์การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
199. ปวช.ศิลายุทธ บุญสวัสดิ์หิรัญการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
200. ปวช.นางสาว วิมิริน ธนวุฒิคติวรกุลการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
201. ปวช.นายชญานนท์ จันดีการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
202. ปวช.นางสาวจิราวรรณ รสมณีการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
203. ปวช.สิรพิชญา โพธิ์แสงการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
204. ปวช.พิมพ์ชนก จันทรสูงการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
205. ปวช.5227010127จีรพร แซ่โล้วการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
206. ปวส.5332010006คุณากร อิ่มแก้ว 
207. ปวส.5332010007สุภาพร ลิยงค์ 
208. ปวส.5332010008วิพาวรรณ สีพราย 
209. ปวส.5332010009อมรา คูณราช 
210. ปวส.5332010024สลิลทิพย์ ขยันยิ่ง 
211. ปวส.5332010045จันทร์ภัสสร ชีพวนิช 
212. ปวส.5332010059วิชุตา สมบูรณ์ 
213. ปวส.5332010072กณิษา มะหิเมือง 
214. ปวส.5332010080เกตุนภัส ชาประเสริฐ 
215. ปวส.5332020001สาธิดา มัติโก 
216. ปวส.5332020007นางสาวดรุณี ภูมิใจประเสริฐ 
217. ปวส.5332020008กติกา งามวงวาร 
218. ปวส.5332020009นางสาว ขวัญนภา อดใจ 
219. ปวส.5332020010นางสาววรรณิศา เข็มทอง 
220. ปวส.5332020011นางสาวเบญจวรรณ เจริญปัญญาพร 
221. ปวส.5332020015นางสาวปราณี คุณพาที 
222. ปวส.5332020018นางสาวนิธิวดี ดาราจร 
223. ปวส.5332020019นางสาวนัฐภรณ์ ซุ่นไล้ 
224. ปวส.5332020021นางสาวสุพรรษา หงษ์ไทย 
225. ปวส.5332020023นางสาวธมลวรรณ เจริญสุข 
226. ปวส.5332020029สาวิตรี ชื่นชม 
227. ปวส.5332020030นางสาววิริยา แก้วขัน 
228. ปวส.5332020031นางสาว สาวิตรี ทองอินทร์ 
229. ปวส.5332020032นางสาวสุชาดา เครืออาษา 
230. ปวส.5332020033นางสาวอรจุฑา การกิณี 
231. ปวส.5332020034นางสาวศศิภา คำสา 
232. ปวส.5332020036นางสาวนพมาศ ญาติเจริญ 
233. ปวส.5332020037มัทรี คุ้มทรัพย์ 
234. ปวส.5332020039นิชภัทร บุญนิธี 
235. ปวส.5332020040ขวัญใจ ไชยเอียด 
236. ปวส.5332020041นางสาววิลาวรรณ นุชพันธ์ 
237. ปวส.5332020049นางสาวยุพิน ศรีพัฒโนทัย 
238. ปวส.5332020050นางสาวกมลชนก กิตติคุณ 
239. ปวส.5332040001ธัญสุดา ทองบรรเทิง 
240. ปวส.5332040003ปาริชาต พรเกษมสิริ 
241. ปวส.5332040004นัสรา ศิริชัยตัน 
242. ปวส.5332040009กมลชนก แสงดาว 
243. ปวส.5332040010เอมใจ ชุ่มจิตต์ 
244. ปวส.53320400116เพชรนรินทร์ จีนศาสตร์ 
245. ปวส.5332040012ณัฐพล จาดเจือจันทร์ 
246. ปวส.5332040013ศศิธร สอนมาลา 
247. ปวส.5332040015สุจิตรา พูลคุ้ม 
248. ปวส.5332040018ทวีพร ดับโศรก 
249. ปวส.5332040020พัชญ์ฐกัญ พงศ์ไชยวุฒิ 
250. ปวส.5332040022อภิญญา หงษ์ทอง 
251. ปวส.5332040026นภลดา ด่านอินทร์ 
252. ปวส.5332040034รินดา นึกหมาย 
253. ปวส.5332040035ยุพวรรณ ตั้งเชียร 
254. ปวส.5332040036ศศิวิมล อิ่มสุวรรณ 
255. ปวส.5332040040เรวดี วรรณสิทธิ์ 
256. ปวส.5332040041ณัฐกาญจน์ โพธิ์สร้อย 
257. ปวส.5332040045ยศพล นารี 
258. ปวส.5332040055วรรณวิสา ถนอมสัตย์ 
259. ปวส.5332040056ประภัสสร นฤภัย 
260. ปวส.5332040065นายนราศักดิ์ โห้ประเสริฐ 
261. ปวส.5333010002นาย ธีรพงศ์ แรงจบ 
262. ปวส.5333020002นางสาวอุไรภรณ์ ลิ้มจ้อย 
263. ปวส.5333020003ศุภลักษณ์ ไตรเดช 
264. ปวส.5333020004ทิพวรรณ เนื่องจำนงค์ 
265. ปวส.5333020005สุชาดา แป้นสมบูรณ์ 
266. ปวส.5333020006วาสนา บุตรเจี้ยมจ่าย 
267. ปวส.5333020012สุภาพร แวงไทย 
268. ปวส.5333020013ฉัตรแก้ว สดใส 
269. ปวส.5333020014สายฝน วงษ์คำ 
270. ปวส.5333020018เจนจิรา สุขปาน 
271. ปวส.5333020019นางสาวสุพัตรา คามะดา 
272. ปวส.5333020020กิตติยา พิไลพันธ์ 
273. ปวส.กัณภรณ์ ชื่นชมขจรสุข 
274. ปวส.ศิรณา พิมพ์แคร์ 
275. ปวส.น.ส.สุกัญญา ประสพเหมาะ
276. ปวส.5332020024นางสาวปวีณา กลิ่นนุช
277. ปวส.5332040007นิภาพร ป้องทองหลาง
278. ปวส.นายสุระ รินทร์ธราศรีศิลปกรรม 
279. ปวส.กิตติยา สุขใจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
280. ปวส.5332040039ณัฐกานต์ งูเหลือมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
281. ปวส.นางสาวจรวยพร สวัสดีมงคลชัยการบัญชี 
282. ปวส.นางสาวประภัสสร พุฒิอาภากรการบัญชี 
283. ปวส.ศิรินธร ยุจิเสรีการบัญชี 
284. ปวส.ชุลีพร กลมวงค์การบัญชี 
285. ปวส.โสภิตา ถนอมญาติการบัญชี 
286. ปวส.จินต์นิภา เหลืองวราการบัญชี 
287. ปวส.ชลธิชา สร้อยศรีการบัญชี 
288. ปวส.นางสาวอ้อมใจ เจริญมิ่งขวัญการบัญชี 
289. ปวส.น.ส.อรพรรณ เจริญสุขการบัญชี 
290. ปวส.น.ส. ดวงพร สิริณัฐวุฒิการบัญชี 
291. ปวส.นางสาวสายพิณ สินยอดการบัญชี 
292. ปวส.พรสุดา ไชยปัญญาการบัญชี 
293. ปวส.นางสาวลักขณา มณีประสาทการบัญชี 
294. ปวส.นางสาวรัตณา ชายเซ็นการบัญชี 
295. ปวส.น.ส. สุนิฐษา มาศมาลาการบัญชี 
296. ปวส.อริศรา บุญช่วยการบัญชี 
297. ปวส.ณัฐพร พันธโชติการบัญชี 
298. ปวส.สุกัญญา เขียวอุบลการบัญชี 
299. ปวส.น.ส.วราภรณ์ สมบุญการบัญชี 
300. ปวส.สาวิตรี ปิยะนาทการบัญชี 
301. ปวส.นางสาวจรินทร์ คงชาตรีการบัญชี 
302. ปวส.น.ส.สิรามล คชโสการบัญชี 
303. ปวส.พิมพ์พิชชา รติมาชัยกุลการบัญชี 
304. ปวส.วิมลลักษณ์ สุขธยารักษ์การบัญชี 
305. ปวส.สิรินาถ บุญฤทธิ์การบัญชี 
306. ปวส.วิลาสินี สุขเสงี่ยมการบัญชี 
307. ปวส.ศิรสา หนูขจัดการบัญชี 
308. ปวส.วราภรณ์ พุทธวิเศษสรรค์การบัญชี 
309. ปวส.คณิน มั่นจิตต์คงเจริญการบัญชี 
310. ปวส.อรุณรัตน์ สร้อยจิตรการบัญชี 
311. ปวส.น.ส.ปัทมา ชุ่มสอาดการบัญชี 
312. ปวส.สโรชา สิริพงศ์กังวานการบัญชี 
313. ปวส.พรทิพย์ จันทร์แจ่มหล้าการบัญชี 
314. ปวส.สุพัตรา บริบูรณ์การบัญชี 
315. ปวส.นางสาวกนกวรรณ วารียันต์การบัญชี 
316. ปวส.กานต์พิชชา เกรียงไกรเพ็ชร์การบัญชี 
317. ปวส.นางสาวอลิษา ซุ่นไล้การบัญชี 
318. ปวส.ปาริฉัตร สังข์ทองการบัญชี 
319. ปวส.ธฤดี อินทรวิเชียรการบัญชี 
320. ปวส.น.ส..จุฑามาศ แน่นหนาการบัญชี 
321. ปวส.นางสาวชลธร พาณุรัตน์การบัญชี 
322. ปวส.พนิดา วาสนาเสถียรการบัญชี 
323. ปวส.นางสาววรรณกร แซ่ฉั่วการบัญชี 
324. ปวส.น.ส.เมทินี พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์การบัญชี 
325. ปวส.รัชนีกุล แจ่มจันทร์การบัญชี 
326. ปวส.บัณฑิตา จังพลการบัญชี 
327. ปวส.5224030020กณิษา มะหิเมืองการบัญชี 
328. ปวส.5332010058วีรวัลย์ มะใบการบัญชี 
329. ปวส.5332010060สุชานาฏ สวนสุวรรณ์การบัญชี 
330. ปวส.ลัดดาวัลย์ พานิชชาติการตลาด 
331. ปวส.5332020005ศิริพร มะใบการตลาด 
332. ปวส.5332020013จิราวรรณ สุกใสการตลาด 
333. ปวส.5332020038จารุนันท์ ศิริปัญโญการตลาด 
334. ปวส.จินตนา เจิงรัมย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
335. ปวส.ชินพันธ์ รุ่งพัฒน์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
336. ปวส.สมฤทัย บุญเรืองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
337. ปวส.ลลิตา ลิขิตสุนทรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
338. ปวส.นายอานนท์ ชัยรังษีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
339. ปวส.5222010058MaythaWee SaiYakiTคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
340. ปวส.5332040002นางสาวปิยมาศ อยู่เจริญคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
341. ปวส.5332040006อมรรัตน์ สุวรรณมาโจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
342. ปวส.5332040008วิภาวรรณ เจี้ยมดีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
343. ปวส.5332040021อมรรัตน์ พลานนท์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
344. ปวส.5332040025นรีรัตน์ ระวังการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
345. ปวส.5332040027เมธกาญน์ ภูสดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
346. ปวส.5332040053จินดามาศ วีระโำพธิ์ประสิทธิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
347. ปวส.5333020008ฤทัยวดี ตรีระสีการออกแบบ 
348. ปวส.5333020016นาย อนุกูล ตันแบนการออกแบบ 
349. ปวส.กันตพร โสสุขอาหารและโภชนาการ 
350. ปวส.จันทิมา ไทยถาพรการโรงแรมและบริการ 
351. ปวส.นฤมล ขินเเก้วการโรงแรมและบริการ 
352. ปวส.ธเนศ หอยนิดการโรงแรมและบริการ 
353. ปวส.ประยูร จันทร์ภิรมย์การโรงแรมและบริการ 
354. ปวส.Naruemol Chalermphanการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
355. ปวส.สุณี ขาวสุทธิการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
356. ปวส.สุภลักษณ์ พุ่มบัวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
357. ปวส.สมาพร แซ่ล้อการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
358. ปวส.วนิดา แพงสีใฮการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
359. ปวส.นฤมล แขนสวยการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
360. ปวส.อริสรา นาถจริยานุวัฒน์การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
361. ปวส.ชมัยพันธ์ ทรัพย์ยิ่งการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
362. ปวส.ศิริขวัญ เทศสวัสดิ์การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
363. ปวส.บุญรัตน์ หมีเฟื่องการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
364. ปวส.จิราภรณ์ ยืนยงการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
365. ปวส.พลอยไพลิน พรทิพย์ศิริกูลการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
366. ปวส.สุรภี ปราณสิริเวโรจน์การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
367. ปวส.กิ่งกาญจน์ แก้วรักษาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
368. ปวส.อังศนี มากุลการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
369. ปวส.ลลาวัลย์ มูลพลึกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
370. ปวส.วิภาดา สายสุดการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว